جملات و اشعار بزرگان درباره دوست و دوستی

پ
«پای در زنجیر، پیش دوستان// به، که با بیگانگان در بوستان»
سعدی
«پرسیدم دوست بهتر است یا برادر؟ گفت: دوست برادری است که انسان مطابق میل خود انتخاب میکند.»
ناشناس
ت
«تا انسان دوست نداشته باشد نمی‌فهمد.»
لامارتین
«تندی مکن که رشته صدسال دوستی// درجای بگسلد چو شود تند، آدمی// همواره نرم باش که شیر درنده را// زیر قلاده برد توان، با ملایمی»
محمدتقی بهار
«تو اول بگو با کیان دوستی// پس آنگه بگویم که تو کیستی»
ضرب‌المثل فارسی
 ج
«جهان از بد و نیک آبستن است// برون دوست است و درون دشمن است»
اسدی طوسی
چ
«چنانچه شفای بدن با دارو میسر باشد، نشاط و بقای نفس نیز با دوستان بود، پس زیاد گردانید دوستان خود را.»
ناشناس
«چو کیسه تنگ بداری زمردمان ای دوست،// مدار چشم محبت زدیگران، نه نکوست// چو دست را نتوان شست، جز به دست دگر،// بگیر و ببخشای تا شوی محبوب»
یوهان ولفگانگ گوته
«چون دوست زشت کند چه چاره از باز گفتن.»
ابوالفضل بیهقی
«حکیمی را پرسیدند دوست بهتر یا برادر؟ گفت برادر نیز دوست به.»
قابوس‌نامه
 خ
«خصـم دانا که دشمن جان است// بهتر از دوستی که نادان است»
مکتبی شیرازی
«خنک آن چشم که گوهر زخسی بشناسد// خنک آن قافله‌ای کو بودش دوست خفیر»
مولوی
«خوشبخت کسی که به‌یکی از این دو چیز دسترسی دارد، یا کتاب‌های خوب، یا دوستانی که اهل کتاب باشند.»
ویکتور هوگو
 د
«داشتن یک دوست حقیقی از همه چیز گرانبهاتر است و کمتر کسی هم در صدد به دست آوردنش می‌باشد.»
فرانسوا لارشفوکو
«در انتخاب دوست شتاب مورز و به تعجیل از آنان روی مگردان.»
سولون
«درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد/ نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد.
حافظ
«درضمیر ما نمی‌گنجد به غیر دوست کس// هر دو عالم دشمن ما باد و ما را دوست بس»
اوحدی
«در عالم چیزی والاتر از محبت نمی‌بینم.»
بتهوفن
«دریغ و درد که تا این زمان ندانستم// که کیمیای سعادت رفیق بود رفیق»
حافظ
«دست و دل‌باز بودن جوهر دوستی است.»
اسکار وایلد
«دشمن ار دشمنی کند فن اوست// کار صعب است دشمنی از دوست// بد بود از کسی جفاکاری// که از او چشم دوستی داری»
مکتبی شیرازی
«دشمن چون از هر حیلتی باز ماند، سلسلهٔ دوستی بجنباند تا به‌دوستی کارها کند که در دشمنی نتواند.»
سعدی
«دشمن دوست چون تواند بود.»
ابوالفضل بیهقی
«دشمن هرگز دوست نگردد.»
ابوالفضل بیهقی
«دشمنی را با دشمنی علاج نتوان کرد، دشمنی را فقط دوستی زایل کند.»
سیدارتا گوتاما
«دل دوستان آزردن، مراد دشمنان برآوردن است.»
سعدی
«دنیا خوش است و مال عزیز است و تن شریف// لیکن رفیق بر همه چیزی مقدم است»
سعدی
«دو چیز برای من به معنای زندگی است: آزادی و بانویی را که دوست دارم.»
ولتر
«دو دوست قدر شناسند حق صحبت را// که مدتی ببریدند و باز پیوستند»
سعدی
«دوست آن دانم که گیرد دست دوست// در پریشان حالی و درماندگی»
سعدی
«دوست آنست کو معایب دوست// همچو آیینه روبرو گوید// نه که چون شانه با هزار زبان// در قفا رفته مو به ‌مو گوید»
نشانی دهلوی
«دوست از دوست حق گله گذاری دارد. گله گذاری دلیل دوستی و علاقه به دوام حسن مناسبات است.»
فرانسیس بیکن
«دوستان حقیقی اگر از دیده بروند از دل نخواهند رفت.»
سیسرو
«دوستان خود را از بین طبقهٔ فقیر برگزینید چه صمیمیت در قلوب آنها بیشتر حکمفرما است.»
فرانسوا لارشفوکو
«دوستان در زندان به کار آیند که بر سر سفره، همهٔ دشمنان دوست نمایند.»
سعدی
«دوستان را به گاه سود و زیان// بتوان دید و آزمود توان»
سنایی
«دوستانی که داری و آنان را آزموده‌ای با قلاب‌های پولادین به جان و دل خود پیوسته نگاه دار.»
ویلیام شکسپیر
«دوست، پیوندی است پدر و پسر را، او مهمترین نقطهٔ عطف آن‌هاست.»
فرانتس کافکا
«دوست خوب مانند درشکه در روز بارانی کمیاب است.»
ولتر
«دوست داشتن بدون امید، باز هم یک خوشبختی است.»
بالزاک
«دوست‌داشتن، رحمت است؛ مورد محبت واقع شدن، خوشبختی است.»
لئو تولستوی
«دوست را کس به یک بلا نفروخت// بهر کیکی گلیم نتوان سوخت»
سنایی
«دوست، شخصی است که صمیمانه به تو ضرر می‌زند.»
استانیسلاو یرسی لخ
«دوست کسی است که من با او می‌توانم صمیمی باشم و جلو او با صدای بلند فکر کنم.»
رالف والدو امرسن
«دوست مثل درشکه در روز بارانی کمیاب است.»
ولتر
«دوست من، گذشته‌ها کتابی مهر و موم شده‌ است.»
یوهان ولفگانگ گوته
«دوست و مگس هردو در تابستان ظاهر می‌شوند»
ضرب‌المثل آلمانی
«دوست همه کس دوست هیچکس نیست.»
ارسطو
«دوستی به پیوند می‌انجامد، ثابت می‌ماند، صمیمیت بیشتر جاری است، و سیال. دوستی یک رابطه‌است، صمیمیت حالتی از وجود توست. صمیمی هستی، با کدام و چه کسی، ابداً مهم نیست.»
اوشو
«دوستی، ازدواج دو روح است و در آن متارکه و طلاق جایز نیست.»
ولتر
«دوستی با افراد بد مانند سایه بامدادی است که در هر ساعت رو به کاهش می‌گذارد؛ دوستی با افراد نیک مانند سایه عصر است که تا غروب آفتاب رو به افزایش می‌گذارد.»
هردر
«دوستی با پیل‌بانان یا مکن// یا بنا کن خانه‌ای درخورد پیل»
سعدی
«دوستی با مردم دانا نکوست// دشمـن دانا به‌از نادان دوست»
نظامی
«دوستی به پیوند می‌انجامد، ثابت می‌ماند، صمیمیت بیشتر جاری است، و سیال. دوستی یک رابطه‌است، صمیمیت حالتی از وجود توست. صمیمی هستی، با کدام و چه کسی، ابداً مهم نیست.»
اوشو
«دوستی چه موهبت گرانبهایی است که هیچ چیز با آن لاف برابری نتواند زد.»
هراس
«دوستی حقیقی مانند نهالیست که در کوهستان بروید، به مجرد اینکه ریشه‌های خود را به سنگ‌های صخره کوه متصل کرد، دیگر طوفان‌های سخت و بادهای تند قادر به کندن آن نخواهند بود.»
ناشناس
«دوستی خالص‌ترین عشق است. دوستی والاترین صورت عشق است جایی که چیزی نمی‌خواهی، شرطی قائل نمی‌شوی، جایی که ایثار کردن عین لذت است. یکی بسیار نصیب می‌برد، اما این اصل نیست، این نصیب خودبه‌خود پیش می‌آید. انسان نیاموخته است که زیبایی‌های تنهایی را دریابد. او همیشه آوارهٔ جستن نوعی پیوند است، می‌خواهد با کسی باشد – با یک دوست، با یک پدر، با یک همسر، با یک فرزند، با یکی و کسی... اما نیاز اساسی آن است که به گونه‌ای فراموش کنی که تنهایی.»
اوشو
«دوستی مثل اسناد کهنه است، قدمت تاریخ آن را قیمتی می‌کند.»
یوهان ولفگانگ گوته
«دوستی نعمت گرانبهایی است، خوشبختی را دوبرابر می‌کند و بدبختی را تخفیف می‌دهد.»
ویلیام شکسپیر
«دوستی وصله شده‌ به ندرت به کیفیت سابق باز می‌گردد»
ضرب‌المثل آلمانی
 ر
«روشنایی دوستی به نور فسفر ماند که چون پیرامون ما تاریک شود، روشنی آن آشکار گردد.»
ناشناس

/ 0 نظر / 274 بازدید